ബാർക്കൂർ

“ബാർക്കൂർ…ബാർക്കൂർ…” കണ്ടക്ടറുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ പാതി മയക്കത്തിലായിരുന്ന മുത്തശ്ശി ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റ് കാലുകളോട് ചേർത്തു വച്ചിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള ബാഗ് പരതിത്തുടങ്ങി. കുനിഞ്ഞു നിന്ന് ആ ബാഗെടുത്ത് കൊടുത്ത് ആ കൈയിൽ മുറുകെപിടിച്ചപ്പോഴേക്കും ബസ്, ഷെൽട്ടറിനോട് ചേർന്ന് നിർത്തിയിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാൽ കാണാം ഇത്തിരി ദൂരെ പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ ഒരു വീട്, ഒരുപക്ഷെ ബാല്യമാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരിടം! ഗേറ്റ് കടന്ന് അകത്തെത്തി കോളിംഗ് ബെൽ അമർത്തിയപ്പോഴേക്കും ഒരുകൂട്ടം നാടൻ നായ്ക്കൾ കുരച്ചുകൊണ്ട് ചുറ്റുംContinue reading “ബാർക്കൂർ”

CONVERSATION WITH A MYSTIC: Interview by Greek Journalist Lena Kyropoulos II

Reminding the global community the essential need of universal brotherhood and collective efforts to tackle global menaces, Panorama International Literature Festival concluded its 10-day long event gathering writers from across the world. The event was on the theme World As One Family inspired by the famed mantra from Vedic literature Vasudhaiva Kutumbakam. Hundreds of poetsContinue reading “CONVERSATION WITH A MYSTIC: Interview by Greek Journalist Lena Kyropoulos II”

When A Limitless Religion Limits An Individual

The streets of the small yet modernised town appear empty! It is the Holy month of Ramadan, during the hours of breakfast in the evening the road is so, devoid of much people and vehicles except a few old models of cars crawl through the smooth roads most of the vehicles decorated by Om andContinue reading “When A Limitless Religion Limits An Individual”

ARE COMMON MEN IN INDIA VICTIMS OF CENTRE’S STEPS AGAINST CHINESE IMPORTS?

While the ‘patriotic’ Indians celebrate the BJP led Union government’s decisions against China, the markets in India have started reflecting the possible setback on common men. In most of the parts of India, there is a severe shortage of electronic equipments in which China-made products are the very life. Many of the retail outlets ofContinue reading “ARE COMMON MEN IN INDIA VICTIMS OF CENTRE’S STEPS AGAINST CHINESE IMPORTS?”

THE BOON CALLED ADVERSITY!

Though blessed with a number of gifted personalities, Kasaragod District of the Indian state of Kerala is often blamed for not being a rich soil that promotes the growth of an individual with unique qualities. We have seen this in the past, men who had urge for creative expressions leaving the district where a fewContinue reading “THE BOON CALLED ADVERSITY!”

FROM BONDAGE TO FREEDOM: A Journey of Swami Satchidananda

While standing in front of the Samadhi of Swami Satchidananda, my eyes were filled with tears! I do not know why, but I was sobbing within! Undeniably, death is not the end – from the bondage of a body, he has liberated to be a part of the cosmic universe where we are all oughtContinue reading “FROM BONDAGE TO FREEDOM: A Journey of Swami Satchidananda”